החזרת אהבה - לאה שירה גד לפי הקבלה 
  הכי מצליחה בהחזרת אהבה לפי הקבלה המלצות והצלחות.
 כישוף הכישופים החזרת אהבה חזק לכל החיים קבלה מעשית טיפולי אהבה  אני מטפלת כבר 40 שנה ומטפלת בהצלחה בלב כואב שבור אכזבות ובגידות
מהעיתונות -בעיתון לאשה וידיעות
אודות לאה            אמצעי תשלום 


התקשרו לקבל תקשור שנתיים קדימה בדיקת כל תחומי החיים
הקליקו על הקישור ותעברו למאמרים שלי

https://www.articles.co.il/author/1957     שנה טובה והגשמת כל המטלות,השמחות וההתחיבויות

 גמר חתימה טובה לכל בית ישראל אמן!


שיהא זה הסוף לאכזבות,למריבות, לשנאה ולמלחמות.
והתחלה של ימים טובים,הגשמת חלומות,ידידות ואהבה.
שתהא השנה הקרובה שנה מדהימה
שנה טובה לאדם ולאדמה   שנה טובה    ומתוקה
שנת בריאות והצלחה
שנת שלום והקשבה
והכי חשוב, שנת אהבה.
ועכשיו נותר רק לבקש 

        שכל משאלה תתממש             
 

 

שיר המעלות
 

 שיר המעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי: עזרי   

 מעם יהוה עשה שמים וארץ: אל יתן למוט רגלך אל ינום

 שמרך: הנה לא ינום ולא יישן שומר שומר ישראל: יהוה שמרך    

 יהוה צלך על-יד ימינך: יומם השמש לא יככה וירח בלילה:

 יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך: יהוה ישמר ישמר-צאתך

  ובואך מעתה ועד עולם:

            שיר המעלות (2) 
 
 

 שיר המעלות בשוב יהוה את- שיבת ציון היינו כחלמים: אז    

 ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה

 לעשות עם אלה: הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים:

 שובה יהוה את-שבותנו כאפיקים בנגב: הזרעים בדמעה

 ברנה יקצרו: הלוך ילך ובכה נשא משך-הזרע בא יבוא

 ברנה נשא אלומותיו:

 

      תפילה לשלום המדינה 

 

 אבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו, ברך את-מדינת                            גמר חתימה טובה

 ישראל, ראשית צמיחת גאלתנו. הגן עליה באברת   

 חסדך ופרש עליה סכת שלומך, ושלח אורך ואמתך

 לראשיה, שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך.

 חזק את ידי מגני ארץ קדשנו והנחילם אלוהינו

 ישועה ועטרת נצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ

 ושמחת עולם ליושביה. ואת אחינו כל בית ישראל

 פקד-נא בכל ארצות פזוריהם ותוליכם מהרה

 קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך, ככתוב

 בתורת משה עבדך: אם יהיה נדחך בקצה השמים

 משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך: והביאך יהוה

 אלהך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה

 והיטיבך והרבך מאבתיך: הופע בהדר גאון עזך על

 כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו:

 יהוה אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה,
 אמן סלה

 
 
הראש של השנה

א' בתשרי אינו רק היום הראשון של השנה לפי מנין השנים בלוח היהודי, אלא גם ה'ראש' שלה. מדוע נקבע א' בתשרי כיום הראשון של השנה; והלוא מנין החודשים מתחיל בחודש ניסן, שנקרא בתורה החודש הראשון?

א' בתשרי הוא היום הראשון להשלמת בריאת העולם - "זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון". ביום זה השלים הקב"ה את כל מעשי בראשית, שנמשכו מכ"ה באלול, במשך ששה ימים. ביום השישי נשלמה הבריאה בבריאת האדם הראשון, ואותו יום ראש-השנה היה.

כשם שראש האדם מפעיל את כל הגוף, כך בראש-השנה נקבע כל מה שיקרה במשך השנה, כמו שנאמר: "עיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה" - מראש-השנה נידון מה יהא בסופה (תלמוד,'ראש-השנה' דף ח' עמוד א'). ולכן נקרא יום זה "יום הדין".

יום הדין

ההכנה לראש-השנה מתחילה בחודש אלול, שהוא חודש הרחמים והסליחות. במיוחד מרבים בסליחות ביום שלפני ראש-השנה, ערב יום הדין, כדי שניכנס לראש-השנה עצמו לאחר בקשת הסליחה והמחילה מאת הקב"ה, וקבלת החלטות טובות - לעשות אך טוב וחסד מכאן ולהבא. כך אנו נכנסים ליום הדין כבעלי תשובה שהקב"ה מוחל להם על עוונותיהם.

ביום זה אדם נידון על מעשיו וכל מה שיקרה לו במהלך השנה הבאה. ביום זה קוצב הקב"ה את מזונותיו עד סוף השנה, וביום זה כותב הקב"ה את דינו של כל אחד ואחת, מי יחיה ומי ח"ו להיפך, "מי ינוח ומי ינוע, מי ישלו ומי יתייסר, מי יעני ומי יעשר מי ישפל ומי ירום - ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה" (מתוך תפילת ראש-השנה).

לכן ביום זה אנו מרבים בתפילה ובתחנונים לקב"ה, ומקבלים על עצמו לתת צדקה, שיכתבנו ויחתמנו לשנה טובה ומתוקה.

יום-טוב - יום שבתון

בספר ויקרא (כג,כד) נאמר: "בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון". בראש-השנה, כבשאר מועדי ישראל, אסור לעשות מלאכה כפי שאסור לעשותה ביום השבת. עם זאת, לצורך החג מותר לעשות מלאכות שנועדו לצרכי הגוף (בעיקר לצורך אכילה) בחג עצמו. מלאכות אלה מוגדרות בהלכה "מלאכת אוכל נפש", שנאמר: "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם", דהיינו: לישה, אפייה, שחיטה ובישול. כמו-כן מותרים בחג הוצאת חפצים מרשות לרשות ושימוש באש (כאשר ההצתה נעשית אך ורק מאש בוערת, ולא ע"י הצתת אש חדשה). בכל-אופן יש להיזהר בדינים אלה, והם מפורטים בשוחלן-ערוך, ובקיצור-שולחן-ערוך, הלכות יום-טוב (סימן צח).

 
 
 
התרת נדרים                           

  בערב ראש השנה נוהגים להתיר נדרים.
    רמז לכך מצאו חכמים בפסוק: "ל
א יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" -
    סופי תיבות (מתחילת הפסוק): אלול.
    בהיכנסנו לימי הדין, אנו מתירים את הנדרים שנדרנו עד כה ומבטלים
     את אלו שנידור מהיום והלאה, אם לא נזכור את הביטול בשעת הנדר,
     כדי שמעתה והלאה לא נכשל בחטאים של אי קיום נדרים.
 תשליך
        תפילה הנאמרת ביום הראשון של ראש השנה, אחר תפילת מנחה,
     על שפת נהר או ים או באר מים או במקום שממנו ניתן לראות מקומות
     אלו.
     ביום הראשון של ראש השנה, לאחר תפילת מנחה, לפני שקיעת
       החמה, נהוג לומר את תפילת "תשליך". בתפילה זו מובע רצוננו
     להשליך מעלינו את כל החטאים, לחזור בתשובה ולהישאר נקיים
    מחטא. בין שאר הפסוקים, נאמר בתפילת תשליך הפסוק:
     "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" - ומכאן מקור השם: "תשליך".

    מקור המנהג -  מובא במדרש, שכאשר הלך אברהם אבינו עם
    יצחק בנו אל הר המוריה להעלותו לעולה כפי שנצטווה מפי הקב"ה,
   קדמם השטן בדרך, והתחיל להסית את אברהם ואת יצחק ולמנעם
    ממצות הבורא. כאשר תוחלתו נכזבה וסרבו אברהם ויצחק לשמוע
    בקולו, הלך השטן ונעשה לפני אברהם ויצחק כנהר גדול, כדי שלא
    יוכלו לעבור. אברהם ויצחק לא השגיחו בזה, ונכנסו למים עד צווארם.
    אז נשא אברהם את עיניו למרום והתפלל לפני ה' ואמר:
   "הושיעה, כי באו מים עד נפש". מיד גער הקב"ה בשטן והלך לו.
     באמירת ה"תשליך" ליד מקום מים, אנו עושים זכר לעקידת יצחק.

    טעם המנהג - טעם נוסף לאמירת ה"תשליך" ליד מקום מים מובא
     בפוסקים, על פי הפסוק בשמואל (א, ז):
     "וישאבו מים וישפכו לפני ה' ויאמרו: שם חטאנו לה'",
     ופירש רש"י: "סימן הכנעה,אנו לפניך כמים הללו הנשפכים". 
 

     אלי, רפאני וארפא
     אל יחרה אפך, ואספה!
    סמי ומרקחי לך - בין טוב
    בין רע, ובין חזק ובין רפה
   אתה אשר תבחר ולא אנו
    על דעתך הרע והיפה
    לא על רפואתי אני נסמך -
     רק אל רפואתך אני צופה."1
 
 
 
 

תפילת הרופאים
בספר "תולדות אדם", שחיבר אליהו בעל שם, המכיל סגולות ורפואות מעשבים וסממנים נמצאת תפילה, שכנראה נאמרה ע"י בעלי השם, וכך כתוב שם:


"וזהו הנוסח מתפילת הרופאים, שיוכל לומר כל רופא קודם שילך לבקר החולים11:

רבונו של עולם, אתה הוא ה' לבדך, אתה עשית את השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, ואתה נותן מחיה לכולם, וצבא השמים לך משתחוים, ואין בעליונים או בתחתונים שיאמר לך מה תעשה, ואת האדם עפר מן האדמה יצרת, נשמת חיים באפו נפחת והמשלתו במעשי ידיך, כל שתה תחת כפיו, שהכל בעבורו יצרת, ואם יוכה לעשות רצון קונו - ידו בכל משלה, ואם לאו - יד כל בו. ותיסרהו ביסורים וחלאים והוכה במכאובים על משכבו, ורוב עצמותיו איתן יבול בשרו מרואי ושופה עצמותיו לא ראוי, ותקרב לשחת נפשו וחייתו לממתים. ואם ישוב בתשובה שלמה לפניך תרצהו ותרפאהו כדבריך, כדכתיב ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם, כי אתה הוא הרופא והרחמן הנאמן, כדכתיב מחצתי ואני ארפא. וכדי להודיע לכל באי עולם, שאתה הוא הרופא ולך היכלת והגדולה וממכון שבתך תשגיח לכל יושבי הארץ ובפרטיהם, בראת בעולמך רפואות לרפאות בהם בני-אדם למיניהם וכוונת מישרים בצוותך רפואות בהן ב"א אלו לאלו, ככתוב בתורה ורפא ירפא)12 .

"והואיל וחסדים, שחננת את לבי, וכבוד והדר עטרתני וזכיתני לידע מעט מזעיר מחכמת הרפואה, לכן לעשות רצונך, אלקי, חפצתי ומשום אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות, דברתי אני עם לבי להתעסק במלאכת הרפואה בשמך הגדול והקדוש ובעזרתך, למען תצדק בדברך ותזכה בשפטך, כי אתה הוא רופא ולא אני, שאני כחומר בידך יוצר הכל, ובידך היכולת לרפאות בריותיך. ואיני נשען על חכמתי, ואיני שם בטחוני על הסמים ועל העשבים וסגולות שבראת בעולמך, כי הם כאמצעים להשלים רצונך להגיד גדולתך והשגחתך13 . ולפי שמלאכת הרפואה14 מסוכנת מאוד, ועוד כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי, ומתירא אני פן אמשש בצהרים כאשר ימשש העיור באפלה, לכן אמרתי להחזיק בשביל רחמיך וללכת אחריך כי באור פניך אהלך, ובאורך אראה אור, כי אתה נרי ה' וה' יגיה חשכי. לכן יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אברתי, שתשכילני שכל טוב מלפניך, וחנני מאתך דעה בינה והשכל, והאירה עיני שכלי להבין ולהגיד חלאי הגוף על בוריים ואמיתתם מכל פרטי בני-אדם שיבואו לידי, והורני רפואות אמיתיות לכל אחד לפי מזגו, כפי הזמן הראוי לכל אחד מהם ובעת הראוי לאותה רפואה ולאותו החולי, ולא אכשל במעשי ולא בדברי והראו אויבי וישמחו ויסעדני ואושעה ממכשול, ואל תארע תקלה על ידי, וגומלני חסדים טובים, כי לגמול חסד נכנסתי במלאכת הרפואה לפקח15 על נפשות עמך ישראל, לכן סייעני ופדני מחרפה ובזיון.

אנא אלקי, בך בטחתי, אל אבושה, אל יעלצו אויבי לי. ואם יבא לידי איזה חולה, שקרבה עת פקודתו ואנושה מכתו, יהי רצון שלא אגרום קירוב מיתתו ח"ו אפילו רגע אחד16 , אלא למדני לתת לו סמים לקיים נשמתו בו עד שבא שעתו. ואם ימות ח"ו, יהי רצון מלפניך, שלא יחשדוני אוהביו ורעיו ובני משפחתו, ולא יהרהרו אחרי, שהייתי סיבת מיתתו אלא יצדיקו להם את הדין ויודו שגזירת המלך היא, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. ואם לא עת פקודתו קרבה אלא מדכאו ביסורים במידת רחמנותיך, כדי שישוב בתשובה שלימה לפניך, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחיה, יהי רצון מלפניך שתתגלגל זכות זה על ידי, שתורני מה אומר לו להחזירו בתשובה שלימה לפניך, ושיקבל יסורים באהבה, כדי שיהא כפרה על פשעיו, ועל ידי תשלח דברך ותרפאהו, ובזה אהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. והצילנו משנאה ותחרות ולא אקנא באחרים ולא תהיה קנאת אחרים עלי, אלא השכן ביני ובין רופאים אחרים אהבה, אחוה, שלום וריעות ולא איבוש ולא אכלם בפניהם, אלא אהיה מכובד בעיניהם, ומאויבי תחכמני וירום ראשי על אויבי סביבותי מחכמתי ודעתי שפתי ברור ימללו, עד שאהיה לאות ופלא בעיניהם ולא יהיה פוצה פה ומצפצף רע עלי ולא על מעשי, ואם ח"ו יאמרו רע עלי, לא יאמנו דבריהם ולא יכשלו חבירי ואשמח בהם. ואם ח"ו חברי ירעו מעשיהם, יהי רצון, שתשמור לפי מחסום ולא אגלה נבלותם אלא אזכה לתקן את אשר עוותו, ותתנני לחן, לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ושומעי ויעשו מה שציויתי לעשות לחולה אם הרפואה ראוי, ואם אינו ראוי אנא ה' אלקי הקישה לבם שלא יעשו ושלא יפרסמו פן אזבזה17. אנא ה', אל אלקי הרוחות לכל בשר, אחת שאלתי מאתך, שתחזק כחי וזכרוני וכשאלך לבקר חולה הזכירני מיד רפואתו הראוי לו אם למדתי, ואם לאו - מתחנן אני לפניך אדון כל הסבות, שתסבב סיבות וגלגולים, או איזה ספר רפואות ואלמד בו רפואתו, או איזה ויכוח בין רופאים עד שאזכה לידע רפואתו כי אתה הוא המסבב סיבות עולמך, כדכתיב והמסיבת מתהפך בתחבולותיו לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ארצה. אנא גלגל על ידי זכות לעולם ואל תגלגל על ידי שום חובות בעולם, ח"ו, ואל תמצא לידי דבר רע ולא ימצא דבר מקולקל על ידי דלא אפגום גרמא למיתת אדם ח"ו בעולם, ולא יוזק אפילו באיבר מאיבריו, לא במזיד ולא בשוגג ולא אהיה בכלל טוב שברופאים לגיהנום18. אל תאסוף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי, אלא בשביל הזכיות שתגלגל על ידי, שאפקח19 נפשות ישראל עמך ועל ידי תצילם מהמות, שאזכה בעוה"ז לטייל בתענוג הצריך לראות בטובת בחירך לשמוח בשמחת גוייך להתהלל עם נחלתך, ועיני תראה ירושלים נוה שאנן ואתהלך לפני ה' בארצות החיים. ואל יזדקק שטן במעשי ידי כי לזכות ולטהר באתי. נא, פלטני מיד רשע מכל מעול ומחמץ, ולא תמסרני אפילו רגע אחד בידו פן ישיאני להתעולל עלילות ברשע ח"ו לתת איזה משקה או סם להזיק שום אדם או להפיל אשה הרה ח"ו20. ואם ישיאני - קדמה פניו הכרעהו, פלטה נפשי ממנו, ה' עשקה לי. ערביני נא, כי אתה תקותי ה' אלקי מבטחי מנעורי, וטהר מחשבותי וזכה שרעפי לבל אחשוב מחשבה רעה ח"ו, ועל שום אשה בין בתולה בין בעולה בלכתי לבקרה, ולא אתור אחרי לבבי ואחרי עיני21 , והצילני מכל היזק וחולי ומדוה המתרגשות ובאות בשביל החולי, יומם השמש לא יכני וירח בלילה אם אצטרך לבקרה בלילה.

ואנא בעל החסד והרחמים, גל עיני ואביטה סודות מעשיך הנפלאים ואת הסגולות והרפואות אשר יסדת בעשבים, ובאבנים, ובזרעים, ובפרחים, בשרשים, בעלים, בעצים, ובפירות, ביין, ובשמנים, במימות ובשאר המשקים, בבע"ח אשר בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, בפשוטים ובמרכבים, ובהם אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך. יהי רצון מלפניך, שתשלח ברכה בכל מעשי ידי, ובשכר שיתנו לי על טרחי 22 אראה ממנו סימן ברכה ואזכה להשתמש ממנו על מעשים טובים ומישרים לפניך להגדיל תורה ולהאדיר. ויהא מזונותי ומזונות זרעי וזרע זרעי מסורים בידך ולא ביד בשר ודם, ויהיו כריה גדול, וכדי שלא אצטרך ליטול דבר מן העניים החולים, אלא אדרבה, אזכה לחננם ממה שחננתני, כי ממך הכל ומידך אתן לך. ותזבידני זבד טוב מלפניך, שבכל אשר אעשה אשכיל ואצליח. ובפרט במלאכה זו תגדיל עמי חסדיך, שיקראוני לרפאות חולים, אשר אפשר להם הרפואה ויהיו נרפאים על ידי עד החיותם. ואשר הם בלתי אפשרי הרפואה ואנושה מכתם, שגזרת שלא ירפאו מאותו החולי עד יום מותם; אל יקראוני לרפאותם, בסודם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבודי. ואם יכבדוני בני-אדם בשביל חכמתי - אל תביאני רגל גאוה, אלא נפשי יגמל עלי עמם כגמול עלי נפשי. ואל ישלוט בי יצר הרע ועין הרע ולא יחשדוני בשום דבר בעולם. ואל תביאני לא לידי נסיון ולא לידי בזיון, והצילני מהרהור חטא ועבירה ועוון מעתה ועד עולם. והלבש את נפשי בגדים נאים ופאר וכלי שרת הלא הם עטרת תפארת למראה טובות הריוח למצוא חן בעיניך. וחזק כח הרגשות כל חושי, שיגדילו האמת מנח שאזכה לפניהם, ולא אטעה בשום אחד מהם לא בטעם, לא ברית, לא בראיה, לא בשמיעה ולא במישוש, אלא יאמר לי על הן הן ועל לאו לאו, על מר מר ועל מתוק מתוק, נדי לא יגיע שום נזק לחולה בשביל חולשי הרגשותי, וכן לחזוק כח הדבור של חולה וכח רעיונותיו וזכרונו, שיגדילו האמת מסבות החולי ולא יטעה בהם כלל ולא ישקר לי בהן לאיזו סבה, פן ח"ו אשגה גם אני בטעות, אלא אזכה להבין סבות חוליו מתוך דבריו ומתוך סמני חוליו, ואהיה ראוי וחכם להגיד לחולה העתידות לבוא לו כדי האמת דברי ואזהרותי אליו, וישמור כל אשר צויתיו. סמכני באמרתך ואחיה, אל תבישני משוברי, חפה נא מלבי את תקותי, אל תפן אל רשעי ואל תתעלם מבקשתי, וחנני וענני ושמע תפילתי, כי אתה שומע תפילתה ועל הכל אני חייב להודות ולהלל ולשבח את שמך הגדול, כי טוב נגד חסידך תרב גדולתך, ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני ה' וגו' אמן".

בניית אתרים 2all